Youtube kanál s videami obce

Zverejňovanie

Nahlásenie stavu vodomeru

Vitajte na oficiálnej stránke obce Rišňovce
Aplikácia Rišňovce
Dvojkríž - Cyrilo-metodský kríž
Základná škola s materskou školou
Obec Rišňovce
previous arrow
next arrow
 

Facebookový profilYoutube kanál Zverejňovanie Nahlásenie stavu vodomeru

Eurofondy

Nákup Knižničného fondu z verejných zdrojov podporil fond na podporu umenia,
ktorý je hlavným partnerom projektu:
Akvizícia knižného fondu Obecnej knižnice Rišňovce

S radosťou oznamujeme, že naša výzva „Akvizícia knižničného fondu Obecnej knižnice Rišňovce" bola úspešná . Výzvu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia sumou 1300€.  Knižné novinky zakúpené z Fondu na podporu umenia čakajú na Vás.

Dátum : 21.09.2023


Fond na podporu umenia - Vybavenie knižníc a menšia knižničná infraštruktúra - Modernizácia základného vybavenia Obecnej knižnice

Názov projektu: 5.1.2 Vybavenie knižníc a menšia knižničná infraštruktúra
Obdobie realizácie projektu: Od 8. marca 2023 do 30. decembra 2023
Miesto realizácie projektu: Obec Rišňoce – Obecná knižnica
Výška poskytnutej dotácie: 7 000,00 €.
Hlavný zámer: Zámerom projektu je zatraktívniť priestory knižnice a pritiahnuť nových čitateľov, najmä z radov detí mládeže s cieľom vychovať novú generáciu záujemcov o čítanie.  (V ostatnom čase sme zaznamenali nárast záujmu o knižnicu zo strany rodín s malými deťmi.) 
Z pohľadu dosiahnutia stanoveného cieľa je preto nevyhnutné, aby knižnica bola príjemným a najmä funkčným priestorom a nejavila známky zastaranosti. Hlavnou aktivitou projektu je nákup moderného vybavenia, predovšetkým knižničných regálov.

pdf PDF Ideový zámer

pdf PDF Vizualizácia priestorového riešenia knižnice

Dátum : 07.03.2023


Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine v obci Rišňovce

Kód projektu: 302091DAM7

Cieľ: Refundácia výdavkov spojených s riešením migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine. Zabezpečenie základných potrieb a poskytnutie podpory osobám s dočasným útočiskom na území Slovenskej republiky.

Prijímateľ: Obec Rišňovce

Nenávratný finančný príspevok: 72 800 EUR

Výška finančnej podpory z EÚ: 72 800 EUR

Krátky popis projektu:

Obec Rišňovce sa zapojila do výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine, kód výzvy: IROP-PO9-SC91-2023-108. Cieľom projektu je refundácia výdavkov spojených s riešením migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine, ktoré Obec Rišňovce vynaložilo na zabezpečenie základných potrieb a poskytnutie podpory osobám s dočasným útočiskom na území Slovenskej republiky.

pdf PDF Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine v obci Rišňovce


Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí MŠ

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU

ZVÝŠENIE HRUBEJ ZAŠKOLENOSTI DETÍ V MŠ V OBCI RIŠŇOVCE – VÝSTAVBA NOVÉHO OBJEKTU MŠ S OBSTARANÍM MATERIÁLNO – TECHNICKÉHO VYBAVENIA

Poskytovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Štefánikova 882/15, 811 05 Bratislava – mestská časť Staré Mesto v zastúpení: Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra

Prijímateľ: Obec Rišňovce, 951 21 Rišňovce 259

Názov projektu: Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materskej škole v obci Rišňovce – výstavba nového objektu MŠ s obstaraním materiálno-technického vybavenia

Kód výzvy na predkladanie ŽoNFP: IROP-PO2-SC221-2018-35

Kód žiadosti o NFP:  NFP302020X907

Výška schváleného NFP: 397 100,00 EUR

Celkové oprávnené výdavky projektu: 418 000,00 EUR

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Stručný popis projektu

Projekt bude realizovaný tromi hlavnými aktivitami:

Hl. aktivita č.1: Výstavba novej budovy MŠ

Hl. aktivita č.2: Stavebno-technické úpravy priestorov MŠ

Hl. aktivita č.3: Obstaranie materiálno-technického vybavenia

Miesto realizácie projektu: Obec Rišňovce

Dátum začatia realizácie projektu: 03/2023

Dátum ukončenia realizácie projektu: 04/2023

pdf PDF Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí MŠ


Wifi pre TebaWifi pre Teba - Oznámenie o realizácii projektu

Názov projektu: Wifi pre Teba
ITMS2014+: 311071AJX4
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť
Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Prijímateľ: Obec Rišňovce, Rišňovce 259, 951 21, Rišňovce
Miesto realizácie: Obec Rišňovce
Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 €

Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce  k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

Bod 1 Obecný úrad – Externý AP (48.36826, 17.89876)
Bod 2 Hasičská zbrojnica - Externý AP (48.36848, 17.89943)
Bod 3 Múzeum Rišňovce - Externý AP (48.36874, 17.89856)
Bod 4 Pošta - námestie - Externý AP (48.36778, 17.89735)
Bod 5 Park - Externý AP (48.36859, 17.89708)
Bod 6 Centrum - Externý AP (48.3685, 17.89524)
Bod 7 Základná škola – Externý AP (48.36915, 17.89329)
Bod 8 Multifunkčné ihrisko - Externý AP (48.36833, 17.89346)
Bod 9 Futbalové ihrisko - Externý AP (48.36679, 17.89203)
Bod 10 Domovina - Externý AP (48.36553, 17.90377)

Aktuálny stav realizácie projektu: Ukončený

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk
Riadiaci orgán: www.mindop.sk
Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk


rekonstrukcia-cov-risnovce

Rekonštrukcia ČOV Rišňovce

Poskytovateľ : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Zdroj : Európsky fond regionálneho rozvoja, 654 219,68 €

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 688 652,29 €


euro1

Kultúrny dom / Obecný úrad

zdroj: Nórske fondy, 240 000 € ( 7 230 240 sk )

koniec výstavby : marec 2011

Pre viac fotiek kliknite sem !!!


euro2

Regenerácia sídiel - cesty a chodníky Nová štvrť, autobusové zástavky, detské ihrisko, verejná zeleň

zdroj: Eurofondy, 987 676 € ( 29 754 727 sk )

koniec výstavby : jún 2011

Pre viac fotiek kliknite sem !!!


euro3

Kaštieľ - Múzeum

zdroj: Eurofondy, 823 862 € ( 24 819 667 sk )

koniec výstavby : november 2011

Pre viac fotiek kliknite sem !!!


euro4

Zatraktívnenie centra Rišňoviec + spodná cesta od ZŠ súbežná z hlavnou cestou po koniec obce

zdroj: Eurofondy, 461 386 € ( 13 899 715 sk )

koniec výstavby : november 2012

Pre viac fotiek kliknite sem !!!


Regenerácia sídiel - cesty a chodníky Nová štvrť,

autobusové zástavky, detské ihrisko, verejná zeleň